Algemene ledenvergadering

Judo Ryu Mackaay is statutair een vereniging. Dat houdt in dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste orgaan is. De ALV bestaat uit de volwassen leden en het bestuur.

De ALV van Judo Ryu Mackaay komt minimaal één keer per jaar  bij elkaar. Het bestuur legt dan tegenover de leden verantwoording af voor het gevoerde beleid. In de ledenvergadering worden een aantal zaken besproken. In de eerste plaats het jaarverslag van het jaar daarvoor. In het jaarverslag vind je o.a. verslagen van het bestuur, de jeugdcommissie, het wedstrijdsecretariaat en ledenadministratie. Daarnaast ook de financiële stukken. Het is het ook de taak van de ALV om de begroting te bespreken en goed te keuren.  Tijdens de ALV worden ook nieuwe bestuursleden en een kascommissie benoemd.

Verslagen van de ALV en enkele jaarverslagen:

ALV 28 november 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019