Bepalingen 2024

 1.  Lidmaatschap Judo Ryu Mackaay

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het resterende deel van het kwartaal en daarna telkens stilzwijgend met een kwartaal verlengd.

2.  Lidmaatschap Judo Bond Nederland

Iedereen die lid wordt van Judo Ryu Mackaay, zal door Judo Ryu Mackaay worden aangemeld als lid bij de Judo Bond Nederland. De aan de Judo Bond Nederland verschuldigde contributie moet door het lid zelf betaald worden.

3.  Contributie Judo Ryu Mackaay

De contributie voor het lidmaatschap van Judo Ryu Mackaay wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De contributie in 2023 is als volgt:

  • leden t/m 17 jaar € 41,25 per kwartaal;
  • studenten en scholieren vanaf 17 jaar € 52,50 per kwartaal;
  • overige leden € 58,75 per kwartaal;
  • lidmaatschap JBN (verplicht) zie www.jbn.nl;
  • inschrijfgeld nieuwe judoka’s (inclusief embleem) € 5,00.

De contributie wordt geïnd in 4 gelijke termijnen en wordt  betaald via een automatische incasso. Bij een achterstand is het bestuur gemachtigd het betreffende lid de toegang tot de trainingen te ontzeggen totdat het verschuldigde bedrag betaald is. Wordt hieraan niet voldaan, dan zal het betreffende lid worden uitgeschreven als lid van de vereniging. De verplichting om de verschuldigde contributie te voldoen, blijft bestaan.

4.  Langdurige ziekte / blessures

Indien een judoka, door een langdurige ziekte / blessure niet aan de trainingen kan deelnemen, kan het lid ontheffing krijgen over de aan de vereniging verschuldigde contributie. Het lid is verplicht om deze langdurige ziekte / blessure zelf schriftelijk te melden bij de ledenadministratie en aan zijn/haar trainer. Mondelinge aanvragen worden niet in behandeling genomen.

5.  Opzeggingen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk met ingang van het eerstvolgende kwartaal, maar met een opzegtermijn van tenminste één maand. Opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail te worden gemeld bij de ledenadministratie. Mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen. Bij tussentijdse beëindiging wegens dwingende omstandigheden beslist het bestuur over eventuele restitutie van contributie. Bij opzegging wordt het lidmaatschap bij de JBN ook automatisch door de ledenadministrateur opgezegd, tenzij men bij opzegging aangeeft JBN lid te willen blijven. N.B. de Judobond hanteert een opzegtermijn van 6 weken.

6.  Adreswijziging

Indien een judoka gaat verhuizen is hij/zij verplicht dit schriftelijk of per e-mail door te geven aan de ledenadministratie. Dit kan gestuurd worden naar:

Ledenadministratie Judo Ryu Mackaay
Erik van Gameren
E-mail: ledenadministratie@judomackaay.nl

7.  Aansprakelijkheid Judo Ryu Mackaay

Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gestolen goederen, beschadigde goederen en verloren eigendommen. Iedere judoka beoefent de judosport op zijn/haar eigen risico.

8. Statuten van Judo Ryu Mackaay

Iedere judoka dient op de hoogte te zijn van de statuten van de vereniging, een link naar de statuten vindt u onderaan deze pagina.

9. Privacy- en cookiebeleid

Deze vindt u onderaan deze pagina.

10. De bepalingen worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur en gepubliceerd op de website.
 11. In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist het bestuur.

Download:

Bepalingen 2022

Statuten Mackaay

Privacyverklaring