Bepalingen 2017

1. Lidmaatschap Judo Ryu Mackaay
Het verenigingsjaar loopt van januari tot januari. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het resterende deel van het kalenderjaar en daarna telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.

2. Lidmaatschap Judo Bond Nederland
Een ieder, die lid wordt van Judo Ryu Mackaay, zal door Judo Ryu Mackaay worden aangemeld als nieuw lid bij de Judo Bond Nederland. De aan de Judo Bond Nederland verschuldigde contributie moet door het lid zelf betaald worden.

3. Contributie Judo Ryu Mackaay
De vastgestelde contributie, die aan Judo Ryu Mackaay is verschuldigd, is als volgt:
– Leden t/m 17 jaar € 155,00 per kalenderjaar
– Studenten en middelbare scholieren € 200,00 per kalenderjaar
– Overige leden € 225,00 per kalenderjaar.
– Betaling per acceptgiro € 2,50 extra.
– Lidmaatschap JBN (verplicht) zie www.jbn.nl
– Inschrijfgeld nieuwe judoka’s (inclusief embleem) € 3,00
De contributie is per kalenderjaar verschuldigd en wordt betaald via een automatische incasso of per acceptgiro. In juli en augustus zijn er geen trainingen, de contributie wordt daarom over 10 maanden berekend. De contributie kan eventueel in twee termijnen betaald worden. De eerste termijn (inning in januari) bedraagt dan 6/10 van de jaarcontributie, de tweede termijn (inning in juni) bedraagt 4/10 van de jaarcontributie.
Bij een achterstand is het bestuur gemachtigd het betreffende lid de toegang tot de trainingen te ontzeggen totdat het verschuldigde bedrag betaald is. Wordt hieraan niet voldaan, dan zal het betreffende lid worden uitgeschreven als lid van de vereniging. De verplichting om de verschuldigde contributie te voldoen, blijft bestaan.

4.Langdurige ziekte / blessures
Indien een judoka, door een langdurige ziekte / blessure niet aan de trainingen kan deelnemen, kan het lid ontheffing krijgen over de aan de vereniging verschuldigde contributie. Het lid is verplicht om deze langdurige ziekte / blessure zelf schriftelijk te melden bij de ledenadministratie en aan zijn/haar trainer. Mondelinge aanvragen worden niet in behandeling genomen.

5.Opzeggingen lidmaatschap / adreswijzigingen
Opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk aan het einde van het jaar, voor 15 november. Opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail te worden gemeld bij de ledenadministratie. Mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen. Bij tussentijdse beëindiging wegens dwingende omstandigheden beslist het bestuur over eventuele restitutie van contributie. Bij opzegging wordt het lidmaatschap bij de JBN ook automatisch door de ledenadministrateur opgezegd, tenzij men bij opzegging aangeeft JBN lid te willen blijven.
Indien een judoka gaat verhuizen is hij/zij verplicht dit schriftelijk of per e-mail door te geven aan de ledenadministratie. Dit kan gestuurd worden naar:

Ledenadministratie Judo Ryu Mackaay
Henk de Mari
E-mail: ledenadministratie@judomackaay.nl

6. Aansprakelijkheid Judo Ryu Mackaay
Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gestolen goederen, beschadigde goederen en verloren eigendommen. Iedere judoka beoefent de judosport op zijn/haar eigen risico.

7.Statuten van Judo Ryu Mackaay
Iedere judoka dient op de hoogte te zijn van de statuten van de vereniging, deze zijn te vinden op www.judomackaay.nl.

8. Bijdrage inschrijfkosten wedstrijden
Leden kunnen de vereniging om een financiële bijdrage voor de judotoernooien vragen. Dit kan door binnen een maand na inschrijving per post of per mail een verzoek in te dienen bij de penningmeester onder vermelding van naam, rekeningnummer en het aantal ingeschreven wedstrijden en door de inschrijflijst van Top Judo Utrecht of de intekenbriefjes van Judo Ryu Mackaay als bijlage (doc of pdf) mee te sturen. De vergoeding is voor dit jaar maximaal € 3,50 per toernooi.

Penningmeester Judo Ryu Mackaay
Cyriel Kluiters, Sint Gotthard 53, 3524VS Utrecht
E-mail: penningmeester@judomackaay.nl

9. De bepalingen worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur en gepubliceerd op de website.

10. In zaken waarin via deze bepalingen niet is voorzien beslist het bestuur.

Download:

Bepalingen 2017

Statuten Mackaay